Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

eBusiness Experts Kft (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja.

Adatkezelő megnevezése

 • Név: eBusiness Experts Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1037 Budapest Bécsi út 85
 • Telefonszám: +36 30 680 6902
 • Email cím: info@ebex.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127416/2017

 

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., 83. §
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.), az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy feliratkozót, hogy a teljesítéséhez  alábbi adatait kezeli:

 • e-mail címe, és telefonszáma.

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az azonosításához valamint a teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A leíratkozás napjáig.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a http://www.ebex.hu honlapkészítő rendszere cookie-kat használ a hatékony működés érdekében. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például a kapcsolat szolgáltatásra történő üzenetküldés.

Ezen esetekben a üzenetküldéshez legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges illetve a leiratkozás dátumáig.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére – a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

 

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

 

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: 1037 Budapest Bécsi út 85.  
 • Email: info@ebex.hu

 

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.ebex.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

2017.09.11